අටසිල් සමාදානය

Saturday, ඔක්තෝබර් 10, 2015

පෙ.ව 08:00 - පෙ.ව 08:30         :- අටසිල් සමාදානය හා බුද්ධ වන්දනාව.
පෙ.ව 08:30 - පෙ.ව 09:00         :- මෙත්තා භාවනාව.
පෙ.ව 09:00 - පෙ.ව 09:15         :- ගිලන්පස.
පෙ.ව 09:15 - පෙ.ව 10:00         :- ධර්ම දේශනය. (ගන්ගොඩවිල චන්දිම හිමි )
පෙ.ව 10:00 - පෙ.ව 10:45         :- සක්මන් භාවනාව.
පෙ.ව 10:45 - පෙ.ව 11:30         :- බුද්ධ පුජාව හා සජ්ඡායනය.
පෙ.ව 11:30 - ප.ව 12:30           :- දානය.
ප.ව 12:30 - ප.ව 01:30             :- විවේකය.
ප.ව 01:30 - ප.ව 02:00             :- හිඳි භාවනාව.
ප.ව 02:00 - ප.ව 03:30             :- සදහම් කතිකාවත.
ප.ව 03:30 - ප.ව 03:50             :- සක්මන් භාවනාව.
ප.ව 03:50 - ප.ව 04:00             :- සමාප්තිය.