අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (2018-2020)

 • පූජ්‍ය. කුඹල්ගොඩ සිරිනිවාස හිමි (සභාපති)
 • හෙන්රි සුබසිංහ (උප සභාපති)
 • චන්ද්‍රවන්ස නෛදුවවදු (ලේකම්)
 • සිසිර හේවාබන්දුල (භාණ්ඩාගාරික)
 • ගාමිනී විජේරත්න  (උප භාණ්ඩාගාරික)
 • සධනා පෙරේරා (අධ්‍යක්ෂ)
 • චන්දිම පණ්ඩිත (අධ්‍යක්ෂ)
 • හේමාල් රත්නකාර (අධ්‍යක්ෂ)
 • උදානි පෙරේරා (අධ්‍යක්ෂ)
 • අතුල තිලකරත්න (අධ්‍යක්ෂ)
 • ප්‍රදීපා වීරරත්න (අධ්‍යක්ෂ)
 • ඉරාජ් ලියනගේ (අධ්‍යක්ෂ)
 • අසංග අඹගස්පිටිය (අධ්‍යක්ෂ)
 • දුලිප් දනුආරච්චි (අධ්‍යක්ෂ)