“ඒක තමයි මේක” ශ්‍රී ලංකා විවිධ ප්‍රසංගය, බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියාහි බෞද්ධ විහාර සංගමය සාඩම්බරයෙන් තිලිණ කරයි.

Saturday, නොවැම්බර් 28, 2015

2015 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා ටාජ් පාර්ක් සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය
8580 132 විදිය, සරේ, බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියාව

සවස 6 සිට

ප්‍රවේශ පත්‍ර:
ගාමිණී: 778-892-6458   
අනුර: 778-394-8699
චේතිය: 778-835-2210
සිසිර: 604-507-3272
තිස්ස බණ්ඩාර: 604-944-1640
ගාමිණී මාකවිට(වැන්කුවර්): 604-251-5335
සුදර්ශි: 604-945-1800
සදානා: 778-990-5951
ශාන්ති: 604-438-9528
නන්දනී: 604-537-5898
තුෂාර:(රිච්මන්ඩ්): 778-231-9193  

ප්‍රවේශ පත්‍ර (වොෂින්ටන් පෙදෙස):
ප්‍රදීප්: (425) 219-9460
සත්‍යා:  (206) 851-8721

ප්‍රවේශ පත්‍ර: $50.00, $25.00 සහ $15.00 (අවු: 12 න් පහළ කුඩා දරුවන් ලෙස සලකනු ලැබේ.)