නේවාසික භික්ෂුන්

  • පූජ්‍ය. කුඹල්ගොඩ සිරිනිවාස හිමි
  • පූජ්‍ය. මඩවල සරණපාල හිමි
  • පූජ්‍ය. මතුමගල චන්දානන්ද හිමි