අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (2020-2022)

 • පූජ්‍ය. කුඹල්ගොඩ සිරිනිවාස හිමි (සභාපති)
 • Dr අරුණ සෝමසිරි (උප සභාපති)
 • ආරියරත්න තෙන්නකෝන් (ලේකම්)
 • මාදව අමරසිංහ (උප ලේකම්)
 • ඉශාන් දි සිල්වා (භාණ්ඩාගාරික)
 • ඉරාජ් ලියනගේ (උප භාණ්ඩාගාරික)
 • ප්‍රදීප් වීරරත්න (අධ්‍යක්ෂ)
 • සුනීතා කාරියවසම් (අධ්‍යක්ෂ)
 • විරාජ් ඕපනන්ද (අධ්‍යක්ෂ)
 • හර්ෂක පරණ ආරචිලාගේ (අධ්‍යක්ෂ)
 • සමන් විජේවර්ධන (අධ්‍යක්ෂ)
 • තුසිත මඩවනආරචිච් (අධ්‍යක්ෂ)
 • නිලන්ත ජයසිංහ (අධ්‍යක්ෂ)
 • චන්දන කාරියපෙරුම (අධ්‍යක්ෂ)
 • රාධානි පෙරේරා (අධ්‍යක්ෂ)