දහම් පාසැල

අප විසින් දැනටමත දහම් පාසල් වෙබ් පිටුව මෙම වෙබ් පිටුව සමග ඒකාබද්ද කරමින් සිටී. කරුණාකර නැවත මෙය පරික්ෂ කර බෞද්ධ විහාර සංගමයේ දහම් පාසැල තොරතුරු යාවත්කාලින කරගන්න.