ආගමික අනුශාසක

ආගමික අනුශාසක  (2013-2014)

  • පූජ්‍ය. මිරිස්සේ ධම්මික හිමි
  • පූජ්‍ය. මඩවල සීලවිමල හිමි