නේවාසික භික්ෂුන්

  • පූජ්‍ය. කුඹල්ගොඩ සිරිනිවාස හිමි
  • පූජ්‍ය. දීගල්ලේ සෝමවංශ හිමි