කාර්ය මණ්ඩලය

The following is the current assembly of teachers for the Dhamma School

ශ්‍රේණිය ආචාර්යවරු උප ආචාර්යවරු
බාලාංශ: තරoගා  
1 ශ්‍රේණිය: රoගිකා සහ / හෝ යුරේෂා  
2 ශ්‍රේණිය: පියුෂි  
3 ශ්‍රේණිය: නන්දනී  
4 ශ්‍රේණිය: තමාරා සහ දීපානී  
5 ශ්‍රේණිය: ප්‍රදීපා  
6 ශ්‍රේණිය: වාසනා  
7 ශ්‍රේණිය: නුවන්  
8 ශ්‍රේණිය: සුමනා  
9 ශ්‍රේණිය: සමන් සහ  බුද්ධික සම්පත්   
10 ශ්‍රේණිය: විරාජ්‍