කාර්ය මණ්ඩලය

The following is the current assembly of teachers for the Dhamma School

ශ්‍රේණිය ආචාර්යවරු උප ආචාර්යවරු
බාලාංශ:    
1 ශ්‍රේණිය: ලේකා නදීශා
2 ශ්‍රේණිය: පියුසි තනුජා
3 ශ්‍රේණිය: නන්දනී බිංදු
4 ශ්‍රේණිය: තමරා අනූශා
5 ශ්‍රේණිය: ප්‍රදීපා උදේනි
6 ශ්‍රේණිය: අතුල දීපානි
7 ශ්‍රේණිය: නුවන් සුමනා
8 ශ්‍රේණිය: චේතිය සුමින්ද
9 ශ්‍රේණිය: බුද්ධික සමන්
10 ශ්‍රේණිය: කරුනිතා රංග